top of page
2111915.png
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 26)
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเจริญวิศวกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบงาน วันที่ 29 มีนาคม 2564
รอบเช้า     รอบบ่าย

:: สัมมนา EV Alliance ::

bottom of page