top of page

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.)

Society of Automotive Engineers Thailand (TSAE)

             สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย(สวยท.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่มผู้อยู่ในวงการวิศวกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม และผู้สนใจในด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยเล็งเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวมศูนย์กลางความรู้ของผู้ที่อยู่ในวงการวิศวกรรมยานยนต์ไทย เพื่อให้การพัฒนาวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมยานยนต์ไทยเป็นไปอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์
          - ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจวิทยาการด้านวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
          - ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
          - ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งมีบทบาทในด้านการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ 
          - ให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารและประสานงานในวิทยาการใหม่ๆของวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กิจกรรมของสมาคม
           - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           - ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
           - ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ โดยจัดทำจุลสาร วารสาร เอกสาร
           - จัดสัมมนาทางวิชาการ และทัศนศึกษา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้

General info :

bottom of page