top of page

          ใครที่กำลังสนใจอยากซื้อ "รถยนต์ไฟฟ้า" การจะติด "แท่นชาร์จ EV" ภายในบ้าน  เนื่องจากบ้านเรือนโดยทั่วไปมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการชาร์จ "รถอีวี" ดังนั้นจึงต้องมีกาารเตรียมระบบไฟฟ้าในบ้าน เพื่อทำจุดชาร์จ "รถ EV" อย่างเหมาะสม โดยมีคำแนะนำ ดังนี้
         1. ก่อนติดตั้ง EV Charger ต้องตรวจสอบขนาดมิเตอร์ ขนาดสายเมน ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อย ว่า เพียงพอต่อการติดตั้ง EV Charger เพิ่มหรือไม่? หากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับขนาดมิเตอร์หรือเพิ่มมิเตอร์อีกตัวให้เหมาะสม
          2. วิธีขอเพิ่มขนาดมิเตอร์  ยกตัวอย่างเช่น
             - EV Charger ระบบ Single-Phase ขนาด 32A (7.4 kW) สามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นระบบ Single-Phase ขนาด 30(100)A
             - EV Charger ระบบ Three-Phase ขนาด 32A (22 kW) สามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นระบบ Three-Phase 30(100)A
          3. วิธีขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 เพิ่มเติม
กรณีไม่สามารถปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมภายในบ้านได้ ให้ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเป็นเครื่องที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น
            - EV Charger ระบบ Single-Phase ขนาด 32A (7.4 kW) สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่สอง เป็นมิเตอร์ Single-Phase ขนาด 15(45)A
            - EV Charger ระบบ Three-Phase ขนาด 32A (22 kW) สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่สอง เป็นมิเตอร์ Three-Phase ขนาด 15(45)A

bottom of page