top of page

TSAE Auto Challenge 2018 :

Student Formula

:: ขอให้ทีมเข้าแข่งขัน 14th TSAE Auto challenge 2018 Student Formula ::

:: ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ::

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกรรมการในการพิจารณาระดับในการปรับปรุงรถและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา จึงขอให้แต่ละทีมส่งข้อมูลต่อไปนี้

     1. ภาพถ่าย รถในปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันในมุมมองต่างๆ ได้แก่ ด้านหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา ด้านหลัง ขณะไม่ประกอบ body

     2. ภาพถ่าย รถในปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันในมุมมองต่างๆ ได้แก่ ด้านหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา ด้านหลัง ขณะประกอบ body เรียบร้อย

     3. ภาพถ่ายอื่นๆ ที่แสดงถึงการปรับปรุงรถในปีปัจจุบัน และแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของทีมในการพัฒนารถ หากทีมไม่มีรูปถ่ายของรถปีก่อนหน้าในมุมมองที่กำหนด ขอให้ใส่รูปถ่ายของรถในปีก่อนหน้าในมุมมองอื่นที่พอจะทำให้ทราบรายละเอียดของรถในมุมมองที่กำหนดแทน ทีมที่เข้าแข่งใหม่เป็นครั้งแรก ให้ส่งแต่รูปถ่ายของรถที่จะเข้าแข่ง (คันปัจจุบัน)

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

*** ให้ส่งเป็น PDF File ก่อนวันที่ 12 มกราคม 2561 ทาง email : tsae@tsae.or.th 
*** และในวันแข่งให้ Print ภาพสีมาส่ง เพื่อให้กรรมการ design ตรวจอีกครั้ง

bottom of page